Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
wydarzenia
2021-04-07
Dziś kończy się Tydzień Czystości Wód

Dziś kończy się Tydzień Czystości Wód. 

Powiat radomszczański charakteryzuje się znaczną ilością cieków krótkich, często o małych przepływach, które w wielu odcinkach, zwłaszcza latem wysychają. 

Zlewnia rzeki Warty jako prawostronny dopływ Odry posiada liczne zabagnienia i starorzecza, częściowo zmeliorowane. Przepływ rzeki przez kompleksy leśne ma zazwyczaj charakter naturalny. 


- Wiercica jest prawobrzeżnym dopływem Warty. Jest w zasadzie odgałęzieniem rzeki, od której odchodzi na północ od miejscowości Garnek. Przed Gidlami przyjmuje Kanał Lodowy, którego tylko ujściowy 
odcinek znajduje się na terenie powiatu. Zarówno Wiercica jak i Kanał Lodowy mają uregulowane koryta.

- Radomka jest dopływem prawobrzeżnym, którego źródła znajdują się w dzielnicy miasta Radomska - Bogwidzowy. Rzeka w całym odcinku jest uregulowana. 

- Widawka jest dopływem prawobrzeżnym o długości 95,8 km. Wypływa z rozległego obniżenia w okolicy Wzgórz Radomszczańskich. Widawka w swym biegu zasila liczne stawy hodowlane. 


Zlewnia rzeki Pilicy płynącej w południowej i centralnej Polsce. Rzeka ta jest najdłuższym lewobrzeżnym dopływem Wisły. Długość Pilicy wynosi ogółem 319 km, a powiat radomszczański jest położony w jej środkowym biegu. Obszar dorzecza rzeki określany jest nazwą Nadpilicze. Pilica wpływa na teren powiatu pod miejscowością Grodzisko, stanowiąc granicę powiatu (również województwa łódzkiego). Rzeka zbiera wody z licznych dopływów, mniejszych rzek i lokalnych cieków. Ogólnie zlewnia rzeki charakteryzuje się dobrymi warunkami odwodnienia. Na jej tarasie występują zabagnienia, 

- Czarna Włoszczowska – prawobrzeżny dopływ Pilicy o długości 47,5 km. Ma źródło w miejscowości Ostra Górka (województwo świętokrzyskie), a uchodzi do Pilicy koło miejscowości Maluszyn w gminie 
Żytno. Aż do ujścia rzeka silnie meandruje. Rzeka na niewielkim odcinku stanowi południowo - wschodnią granicę powiatu.

- Baryczka (czasami określana Silniczką) – dopływ lewobrzeżny z obszarem źródłowym w rejonie Kobiel Wielkich. Rzeka płynie przez kompleks stawów w Silnicy, które zasila swoimi wodami, a następnie przez kompleksów stawów ciężkowickich. Uchodzi do Pilicy w okolicy miejscowości Krzętów (gmina Wielgomłyny). W dorzeczu Baryczki znajdują się liczne tereny podmokłe i zabagnione. Teren pocięty jest również gęstą siecią rowów melioracyjnych.

- Łapczynka – dopływ prawobrzeżny. Do Pilicy uchodzi ok. 3 km od Kanału Krzętowskiego. Ciek jest uregulowany na całej długości i spełnia rolę rowu melioracyjnego. Łapczynka ma swój obszar źródłowy między miejscowościami Wola Łapczyna i Stanowiska, a płynąc do Pilicy zbiera wodę z rozległego obniżenia za pomocą sieci rowów melioracyjnych. 

- Biestrzykówka – dopływ lewobrzeżny. Źródła znajdują się we wsi Biestrzyków Wielki w gminie Kobiele Wielkie. Na odcinku od Wielgomłyn do ujścia znajduje się kilka niewielkich zbiorników wodnych. Pod Wielgomłynami Biestrzykówka przyjmuje dwa dopływy: Strugę - ciek płynący spod Woli Malowanej o długości ok. 12 km i Niedośpielin – ciek płynący spod miejscowości Odrowąż, o długości ok. 6 km. Oba cieki mają uregulowane koryta.

- Struga spod Ochotnika – dopływ lewobrzeżny. Do Pilicy wpływa na południe od Przedborza. Koryto strugi jest uregulowane i posiada charakter rowu melioracyjnego.


- Luciąża – najdłuższy dopływ lewobrzeżny Pilicy. Długość rzeki wynosi 48,7 km. Początek Luciąży daje kilka strumyków, spływających na północ z rozległych torfowisk na Wzgórzach Radomszczańskich,
w miejscowości Granice. Rzeka uchodzi do Pilicy w Sulejowie (powiat piotrkowski). W wyniku intensywnych prac melioracyjnych Luciąża na przeważającej długości swego biegu płynie po rozległym, bezdrzewnym obszarze użytków zielonych, przyjmując postać prostego kanału, 
poprzegradzanego zastawkami. Stan rzeki Luciąży jest uregulowany.
Dbajmy o środowisko i nasze rzeki między Wartą a Pilicą.
  
Fot. Marcin Kwarta 
(źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Radomszczańskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku)