Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.eratravel.pl i aplikacji mobilnej Era Travel

 

Wstęp deklaracji

Powiat Radomszczański, który jest administratorem strony www.eratravel.pl  oraz aplikacji mobilnej Era Travel zobowiązuje się zapewnić dostępność wymienionej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://www.eratravel.pl i aplikacji mobilnej Era Travel dostępnej na platformie Google Play.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiat Radomszczański

97-500Radomsko

ul. Leszka Czarnego 22

Data publikacji strony internetowej: 2019-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-7-01

 

Ułatwienia na stronie Era Travel i aplikacji mobilnej Era Travel

Strona Era Travel i aplikacja mobilna Era Travel nie jest zgodna z ustawą z dnia 4kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

- wersja tekstowa strony.


Na stronie internetowej Era Travel działają skróty klawiaturowe wykorzystywane standardowo przez przeglądarki internetowe. Podczas korzystania z aplikacji Era Travel można wykorzystywać mechanizmy dla osób z dysfunkcjami wzroku dostępne w systemie Android.

Strona Era Travel wraz z aplikacją Era Travel jest obecnie w trakcie przystosowywania do wymagań WCAG 2.1.

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa wart. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość.

 

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. 

Żądanie zawiera:

1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.

3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Powiatu Radomszczańskiego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Gaik-Ślęzak

e-mail:organizacyjny@radomszczanski.pl

Telefon: 44685 89 24

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie można złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Radomsku pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Obiekt wyposażony jest w podjazd dla wózków i windę umożliwiającą osobie niepełnosprawnej dostanie się na każde piętro urzędu.

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.eratravel.pl i aplikacji mobilnej Era Travel.