Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.eratravel.pl/

Starostwo Powiatowe w Radomsku (dane teleadresowe jednostki: Powiat Radomszczański, 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do ERA Travel Odkrywaj powiat radomszczański.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-11-19.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-18.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Wersja tekstowa strony.

Aktualnie kod strony uniemożliwia spełnienie wymogu podwyższonego kontrastu strony.

Aktualnie kod strony uniemożliwia spełnienie wymogu powiększenia wielkości liter na stronie.

Kod strony uniemożliwia wyświetlenie strony w wersji tekstowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej Era Travel działają skróty klawiaturowe wykorzystywane standardowo przez przeglądarki internetowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Gaik-Ślęzak, Koordynator ds. dostępności, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Radomsku, gaik(at)radomszczanski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 685 89 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście główne wyposażone jest w specjalny podjazd dla osoby niepełnosprawnej umożliwiający samodzielny wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich wraz z rampą w postaci barierek ułatwiając poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Wejście główne wyposażone jest w automatyczne, rozsuwane drzwi o odpowiedniej szerokości.

Możliwość wjazdu na piętro windą lub obsługa klientów na parterze w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Starostwo Powiatowe w Radomsku przykłada szczególną wagę do zapewnienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku usunięto bariery architektoniczne i wprowadzono szereg udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem usytuowane są dwa miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku znajduje się winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami umożliwiająca załatwienie sprawy bezpośrednio w danym wydziale.

W wyjątkowych przypadkach obsługa osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku w Biurze Obsługi Klienta lub w Referacie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 23. Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników Biura Obsługi Klienta. Dostępny jest tam również stolik do wypełniania dokumentów. Jeśli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie. Pracownik z danej komórki organizacyjnej udaje się na parter budynku w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej lub osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W trosce o osoby niedowidzące lub słabo widzące w budynku zostały zastosowane barwy bezpieczeństwa w postaci linii umieszczonych na przejściach zagrażających potknięciem, upadkiem lub uderzeniem (stopnie).

Starostwo Powiatowe w Radomsku dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180) została udostępniona usługa na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, która daje możliwość załatwiania spraw administracyjnych (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Adres skrytki na ePUAP to: /sradomsko/SkrytkaESP Został wyznaczony Koordynator do spraw dostępności pok. 316, tel. (44) 685 89 24. Obsługa klientów przez tłumacza języka migowego W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Radomsku za pośrednictwem: Poczty elektronicznej starostwo@radomszczanski.pl, ponadto na stronie internetowej Starostwa Powiatowego jest umieszczony link na bip.radomszczanski.pl / zakładka Obsługa Interesanta, Elektronicznej Skrzynki Podawczej - link na stronie głównej, fax nr 44 683 43 35, oraz osobiście - Biuro Obsługi Klienta - parter Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracownika Wydziału Organizacyjnego P. Annę Rumik, przeszkoloną w zakresie podstawowej znajomości języka migowego, nr pokoju: 118 - I piętro, nr kontaktowy: (44) 685 89 26. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w Urzędzie, osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.

Aplikacje mobilne

ERA Travel - https://play.google.com/store/apps/details?id=io.kodular.michal_choruzy.radomsko&hl=pl&gl=US

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.eratravel.pl i aplikacji mobilnej Era Travel