Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
region

flora

Najbardziej naturalną formacją roślinną, nierozerwalnie związaną z polskim krajobrazem są lasy. Rozległe powierzchnie leśne związane są z występowaniem dawnych puszcz. Lasy zajmują około 29% (41838 ha) powierzchni Powiatu Radomszczańskiego, kwalifikując go do jednego z bardziej zalesionych w województwie łódzkim.

Rosiczka okrągłolistna
Rosiczka okrągłolistna jest rośliną owadożerną, występuje na torfowiskach. Jest chroniona.
Rezerwat przyrody Piskorzeniec.


Zdjęcie przedstawia kwiaty wawrzynka wilczełyko
Wawrzynek wilczełyko rośnie głównie w lasach liściastych, zakwita czasem już pod koniec lutego. Jest rośliną chronioną.
Las w Radziechowicach Drugich.

Wrzos
Wrzos zwyczajny, charakterystyczna roślina naszych lasów.

Lesistość jest jednak znacznie zróżnicowana. Najbardziej zalesione gminy powiatu to: Żytno, Przedbórz, Kamieńsk, Gomunice, najmniej: Lgota Wielka, Dobryszyce, Kodrąb i Masłowice. Na wschodzie i południu powiatu lasy towarzyszące dolinom rzek Pilicy i Warty tworzą zwarty kompleks leśny chroniony w ramach Piliczańsko-Radomszczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Warunki klimatyczne, glebowe i siedliskowe decydują o znacznej przewadze zasięgu borów sosnowych. Jedynie warunki panujące w południowo-wschodnim krańcu powiatu sprzyjają występowaniu lasów grądowych. Podstawowymi gatunkami lasotwórczymi w kompleksach leśnych powiatu są:
  • sosna i modrzew (9651 ha),
  • dąb, klon, wiąz, jesion (118 ha),
  • brzoza i akacja (950 ha),
  • olcha (464 ha),
  • osika, lipa, wierzba (76 ha),
  • świerk (17 ha).
Podgrzybek
Podgrzybek zwyczajny co prawda nie jest rośliną, lecz nie przeszkadza to, by był jednym z najbardziej wypatrywanych mieszkańców lasu.
Bór sosnowy, okolice Ewiny.


Kosaciec żółty
Kosaciec żółty, zwany irysem, roślina brzegów wód płynących i stojących.
Starorzecze w Jankowicach.


Struktura gatunkowa i siedliskowa wskazuje na duże zróżnicowanie, daje możliwość utrzymania drzewostanów wielogatunkowych oraz ciągłego powolnego zwiększania udziału gatunków liściastych.

Wiosna w lesie
Wiosna w lesie grądowym.
Las w miejscowości Brodowe.


Najcenniejsze ostoje rodzimych gatunków drzew znajdują się w następujących rejonach:
  • jodła: pozostałości Puszczy Pilickiej (Kobiele Wielkie),
  • jawor: Góra Chełmo i Dębowiec k. Żytna,
  • lipa szerokolistna: uroczysko Dębowiec,
  • jesion wyniosły: Reczków k. Przedborza.
Położenie Powiatu Radomszczańskiego w Pasie Wyżyn Środkowych skutkuje występowaniem gatunków górskich (rzadkich na niżu), osiągających tu północną granicę zasięgu. Na terenie powiatu stwierdzono występowanie wielu gatunków roślin górskich, zwykle w wilgotnych lasach liściastych, np. narecznica górska, przytulina okrągłolistna.

Las w barwach jesiennych.
Las w barwach jesieni.
Droga w kierunku Ojrzenia.


Poranek w lesie

Murawy kserotomiczne zajmują siedliska suche, dobrze nasłonecznione, skarpy nadrzeczne. Budują je najczęściej gatunki takie jak: zawilec wielkokwiatowy, macierzanka, głowienka wielokwiatowa.


Jednym z cenniejszych elementów przyrodniczych jest flora torfowiskowa. W jej skład wchodzą gatunki związane z torfowiskami niskimi, wysokimi i przejściowymi. Reprezentują ją gatunki: rosiczka okrągłolistna – występująca dość często na torfowiskach, rosiczka długolistna rzadko występująca m.in. na torfowiskach Piskorzeniec, Dawidów k. Przedborza.


Na terenie Powiatu Radomszczańskiego spotkać można liczne gatunki roślin chronionych, które często występują w rezerwatach przyrody, gdzie znajdują najpełniejszą ochronę. Są to np. wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, widłak spłaszczony, sasanka otwarta.

 Bór sosnowy w zimowej scenerii
Bór sosnowy w zimowej scenerii.
Las w Radziechowicach Drugich.